ی ذهن چیست؟

درخواست حذف این مطلب

ی ذهن چیست؟ ی ذهن چیست؟ ی ذهن؛ آشنایی با کارکرد و ساختار ذهن هوشیار و ناهوشیار و بهره برداری بهینه از توانایی های شگفت انگیز آن هاست. ی ذهن، طراحی و مدیریت ذهن برای رسیدن به هدف های معین است. ی ذهن، نمایانگر یک قدرت عظیم و شگفت انگیز در ذهن است و آن قدرت، توانایی ذهن آدمی در تطبیق واقعیت ها و جهان بیرونی با پروژه ها و طرح های ثبت شده در آن است . ...
دریافت فایل