گزارش کار آزمایشگاه ماشین

درخواست حذف این مطلب

گزارش کار آزمایشگاه ماشین فایل وورد دستور کار و گزارش کار آزمایشگاه ماشین شامل آزمایش های زیر: بارداری موتور شنت dcبارداری موتور کمپوند اضافی dcبارداری موتور سری dc بارداری موتور سری acبکار گیری موتور dc کامپوند بصورت ژنراتور شنتبکارگیری ماشین dc کمپوند بصورت ژنراتور سری بکارگیری ماشین dc کمپوند بصورت ژنراتور کمپوند نقصانی بدست آوردن منحنی جریان مغناطیس کنندگی ترانس آزمایش مدار باز ترانسفورماتور اتصال کوتاه ترانسفورماتور بارداری ترانس تکفاز ...
دریافت فایل