مقاله همایشی مدیریت بازاری ورزشی

درخواست حذف این مطلب

مقاله همایشی مدیریت بازاری ورزشی سلام یک مقاله همایشی برای دانشجویان رشته مدیریت ورزشی هست با عنوان مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در است های خصوصی و تی شهر کرمانشاه است ،که تضمینی برای هر همایشی بفرستین مورد قبول واقع میشه و عزیزان مال هر شهری هستن میتوانند به جای کرمانشاه شهر خودشون رو جایگزین کنن چکیده هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات و رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان است های تی و خصوصی شهر کرمانشاه از نظر مشتریان بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شک ...
دریافت فایل