مقاله همایشی مدیریت ورزشی(ورزش همگانی)

درخواست حذف این مطلب

مقاله همایشی مدیریت ورزشی(ورزش همگانی) مقاله همایشی با عنوان عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی در شهر کرمانشاه است ،که تضمینی برای هر همایشی بفرستین مورد قبول واقع میشه و عزیزان مال هر شهری هستن میتوانند به جای کرمانشاه شهر خودشون رو جایگزین کنن چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر برگرایش شهروندان شهرکرمانشاه به ورزش همگانی است. سرمایه اجتماعی ورزش محور، سرمایه اقتصادی ورزش محور و سرمایه فرهنگی ورزش محور متغییرهای تحقیق می باشند. روش تح ...
دریافت فایل